AVUI

max:22º
min:11º
Sou a: Inici / Avisos / PREMI EMPRENEDORIA JOVE DE LA SEGARRA

PREMI EMPRENEDORIA JOVE DE LA SEGARRA

 

BASES DE LA 16a EDICIÓ DEL PREMI JOVE EMPRENEDOR/A
1. Objecte de la convocatòria.
Amb l’objectiu de fomentar l’esperit d’empresa entre els joves de la comarca i d’estimular i promoure els valors que distingeixen les empreses i activitats econòmiques en general, el Consell Comarcal de la Segarra amb la col·laboració de la Paeria de Cervera i de la Direcció General de Joventut del Departament Treball, Afers Socials i Famílies, convoca la 16a edició del premi jove emprenedor/a, que es regirà per aquestes bases.
Els premis s’atorgaran als projectes d’autoocupació més innovadors i amb més potencialitat de creixement de negoci i creació de riquesa i llocs de treball. També es valorarà la promoció de la comarca.
Hi haurà dos premis atorgats pel Consell Comarcal amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut i un per la Paeria de Cervera:
 Un primer premi de 1.000 € a càrrec del Consell Comarcal de la Segarra
 Un segon premi de 800 € a càrrec de la Paeria de Cervera
 Un tercer premi de 500 € a càrrec del Consell Comarcal de la Segarra
2. Requisits de les persones candidates
2.1.- Hi poden participar totes aquelles empreses (empresaris individuals, S.A., S.L., cooperatives,...) creades a partir del 24 de novembre de 2017 que tinguin com a titular, promotor o soci principal un jove que no superi els 35 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud.
2.2.- No es consideraran nous projectes empresarials els que siguin fruit d’un traspàs de negoci. Tampoc podran optar al premi els canvis de forma jurídica ni l’ampliació o el trasllat d’una activitat. Sí que es tindrà en compte els casos en què una empresa, malgrat no ser de nova creació, presenti un projecte que suposi un grau d’innovació substancial que el jurat consideri prou interessant.
2.3.- La seu social de l’empresa ha d’estar ubicada a qualsevol municipi de la Segarra.
2.3.- Per a obtenir la condició de beneficiari de la present convocatòria s'haurà d'acreditar el següent:
- Estar al corrent de les obligacions tributàries i per la prestació de serveis amb el Consell Comarcal de la Segarra i els seus organismes autònoms. En el cas de no aportar documentació acreditativa, amb la sol·licitud s'autoritza al Consell Comarcal de la Segarra a incorporar a l'expedient de concessió i a través de mitjans telemàtics l'esmentada acreditació.
-Estar al corrent de pagament amb la Paeria de Cervera.
- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i no tenir deutes amb la Seguretat Social.

3. Presentació de les sol·licituds.
Per participar en la 16a edició del premi jove emprenedor/a s’ha de presentar:
- instància
- fotocòpia DNI i del CIF si en té
- memòria descriptiva del projecte o Pla d’Empresa (presentació de l’equip promotor amb les
dades personals, acadèmiques i professionals; presentació del projecte amb la denominació,
proposta de valor, motius pels quals s’ha creat l’empresa; pla econòmic-financer)
- fotocòpia alta d’activitat, alta de la nova activitat (model 036 o model 037), o bé alta de la
Seguretat Social
- certificats que acreditin que es troba al corrent de pagament amb Hisenda, Seguretat Social i
Paeria de Cervera.
- fotocòpia de les factures justificants de la inversió realitzada amb l’acreditació del seu
pagament
La data màxima de presentació de la sol·licitud és el dia 23 de novembre de 2018 fins a les 15 hores
al registre del Consell Comarcal, situat al Passeig de Jaume Balmes, 3, 25200 de Cervera.
4. Òrgan de decisió
El jurat del premi estarà format per:
President: Sr. Xavier Casoliva Pla, president del Consell Comarcal de la Segarra o persona en qui
delegui
Vocals:
Sr. Jordi Porta, conseller Comarcal de Joventut.
Sr. Miquel Julià, conseller Comarcal de Promoció econòmica.
Sr./Sra. conseller/a representant dels grups de l’oposició.
Sra. Ainhoa Barrionuevo, regidora de Promoció Econòmica de la Paeria de Cervera.
Sra. Laura Colldeforns, representant del servei comarcal de joventut.
Sra. Núria Guixés, representant del servei de promoció econòmica.
Sr. Josep Carrera, tècnic de promoció econòmica del Consell Comarcal de la Segarra
Sra. Esther Trilla, tècnica de promoció econòmica de la Paeria de Cervera
Secretari: Sr. Francesc Sarri Capdevila, secretari del Consell Comarcal o persona en qui delegui.
El jurat podrà reunir-se de forma plenària o en comissions i si ho considera oportú podrà convidar a
alguna empresa o institució de la comarca.
El jurat es reserva la competència de resoldre qualsevol eventualitat que pugui sorgir en el procés de
deliberació i atorgament del premi.
El jurat es reserva el dret de realitzar visites de verificació a les empreses que s’han presentat al
concurs per tal de verificar el projecte exposat.

5. Criteris de valoració.
Impacte socioeconòmic. Valoració objectiva
a) Creació de llocs de treball (Màx. 20 punts)
Creació d'1 o 2 llocs de treball: ......................................................................................10
Creació de més de 2 llocs de treball: ............................................................... ..............15
Contractació de persones aturades (fins a un màxim de 5):
Persones aturades: 2
Dona: 1
Amb alguna discapacitat: 1
Major de 45 anys: 1
*Si no es contracta a jornada completa es puntuarà la part proporcional
b) Desenvolupament de petites poblacions o nuclis (Màx.12 punts)
Cervera i Guissona ............................................................................................................ 6
Torà i St. Guim de Freixenet ............................................................................................. 9
Resta de municipis. Actuació urbana i agregats .......................................................... 12
c) Creació de negoci (Màx. 5 punts)
Creació del primer negoci del jove............................................................................ 5
Aspectes d’interès prioritari. Valoració qualitativa
a) Innovació en el sector (Màx. 35 punts)
Projecte innovador a la comarca .................................................................................... 15
Projecte innovador al municipi ....................................................................................... 10
Projecte que promocioni i posicioni en el mercat la comarca ...................................... 10
b) Volum d’inversió (Màx. 10 punts)
Grau d’inversió feta en la posada en marxa del projecte ............................................. 10

c) Utilització de noves tecnologies(Màx.10 punts)
Posicionament a les xarxes socials (Facebook, twitter, blog,…) .................................... 5
Tenir una web pròpia ........................................................................................................ 5
d) Responsabilitat social(Màx. 8 punts)
Mesures d’estalvi i eficàcia energètica ............................................................................ 4
Mesures que facilitin la conciliació entre la vida familiar i laboral ............................... 4
6. Resultats de la selecció.
La resolució serà inapel·lable i es divulgarà a través dels mitjans de comunicació que el Consell Comarcal cregui convenients. El lliurament es farà en un acte públic convocat a l’efecte.
El/la guanyador/a es compromet a fer publicitat del premi rebut.
Cervera, 14 de maig de 2018
El president
Xavier Casoliva i Pla

Continguts

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.