AVUI

max:31º
min:13º
Sou a: Inici / L’Ajuntament / Consultes prèvies a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament

Consultes prèvies a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament

 

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Per tal de donar compliment a l'article citat anteriorment, es procedeix a la publicació de les següents propostes de regulació:

CONSULTES ACTIVES

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació de la MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’EMPLAÇAMENT I DE LES MESURES CORRECTORES A DISPOSAR EN LES ACTIVITATS RAMADERES DEL TERME MUNICIPAL DE GUISSONA a la web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.

 

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació de l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS (NÚM. 7) a la web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.

 

 

CONSULTES TANCADES

REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT I LA GESTIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GUISSONA

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació del REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT I LA GESTIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE L'AJUTNAMENT DE GUISSONA web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.

Aportacions

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves impressions dels aspectes plantejats en el document informatiu, fins al dia 26 de març de 2021 mitjançant l’enviament del formulari adjunt omplert amb les dades que corresponguin en qualsevol dels llocs indicats a continuació:

  • Presencialment a l’oficina d’atenció al ciutadà, només en cas de persones físiques
  • Electrònicament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Guissona o aquest formulari
  • Aquells determinats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

REGLAMENT D'ÚS DEL TEATRE MUNICIPAL DE L'ATENEU DE GUISSONA

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació del REGLAMENT D'ÚS DEL TEATRE MUNICIPAL DE L'ATENEU DE GUISSONA al web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.

Reglament i ordenança fiscal de funcionament i ús dels punts de recàrrega municipals de vehicles elèctrics i/o híbrids

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació del REGLAMENT I ORDENANÇA FISCAL DE FUNCIONAMENT I D'ÚS DELS PUNTS DE RECÀRREGA MUNICIPALS DE VEHICLES ELÈCTRICS I/O HÍBRIDS al web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.