CONSULTA PÚBLICA

ANUNCI

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE L'ACTIVITAT PROMOGUDA PER L'EMPRESA CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A

En data 21 de març de 2024 s’ha rebut ofici del Departament d’AccióClimàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya enrelació a la modificació substancial de l’activitat promoguda per l’empresaCORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, SA (exp. L1CS230418). D’acord amb l’article 20.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’estudi d’impacte ambiental i el projecte de l’activitat se sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies i veïnal per un termini de 10 dies. Les persones interessades poden consultar aquesta documentació AQUÍ i formular les al·legacions que estimin oportunes.

CONSULTA PÚBLICA PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL SISTEMA INTERN D’ALERTES (EXP. 2024/425)

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte del Reglament municipal núm. 36 regulador del sistema intern d’alertes, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en durant el termini de quinze  dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El marc en el que es planteja la nova norma és el següent:

Problemes a resoldre amb la iniciativa reglamentària

El sistema intern d’informació es configura com el mitjà preferent per presentar alertes i incorpora els canals interns a través dels quals els alertadors poden presentar comunicacions amb la garantia de confidencialitat de la seva identitat, per fomentar la comunicació interna de la informació, que ha de permetre a la mateixa administració adoptar les mesures necessàries per fer front a les conductes que poden ser lesives per a l’interès públic.

La defensa de l’interès públic és un dels principis fonamentals que ha de regir l’actuació dels servidors públics. En aquest sentit, la creació del sistema intern d’informació contribueix a facilitar la comunicació de les actuacions que poden amenaçar l’interès públic. Permet, per una banda, esclarir els fets, reconduir les conductes impròpies i revisar les actuacions de l’Administració, i, per altra banda, evitar la normalització i la perpetuació de les conductes impròpies o de les infraccions que es puguin materialitzar. També permet sensibilitzar els servidors públics en matèria d’ètica en la gestió pública a partir de la seva col•laboració en la prevenció i detecció de conductes eventualment fraudulentes.

El sistema intern d’informació es configura com un mecanisme de detecció que permet a l’Ajuntament conèixer les accions o omissions contràries al dret, actuar per defensar l’interès públic, millorar la gestió pública, fer palès el compromís de l’organització i dels servidors públics amb la transparència, l’honestedat i la integritat, i, en últim terme, reforçar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

És necessari l’elaboració d’un Reglament que fixi les normes de funcionament del sistema intern de denúncies.

Els objectius de la norma

La creació del sistema intern d’informació té els objectius següents:

  • Oferir un canal segur i confidencial perquè es pugui informar sobre infraccions que posen en risc l’interès públic.
  • Atorgar una protecció adequada davant de les possibles represàlies que puguin patir els informants o alertadors.
  • Afavorir el compliment normatiu per part dels càrrecs electes, el personal al servei de l’Ajuntament i les persones i entitats que inclou l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2023 i d’aquesta disposició.
  • Fomentar i millorar el bon govern i promoure la incorporació dels valors ètics i les bones pràctiques en la gestió pública.
  • Enfortir la cultura de la informació i de les estructures d’integritat de les organitzacions.
  • Reforçar els mecanismes de prevenció de les infraccions normatives en el si de la institució.

Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

La solució únicament pot ésser l’aprovació, per l’òrgan competent, del corresponent Reglament.

Durant el termini dels quinze dies naturals (art. 83.2 LPACAP) següents a la publicació del present Edicte al lloc web municipal, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, podran fer arribar les seves opinions a través de la bústia de correu electrònic següent: ajuntament@guissona.cat.