OFERTA PÚBLICA

TÈCNIC/A D’ORIENTACIÓ D’ÀMBIT COMUNITARI

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Sol·licitud d’admissió (Model Annex I)
 • Currículum vitae.
 • Vida laboral
 • Fotocòpia del Document Nacional d’identitat o passaport en vigor.
 • Fotocòpia grau universitari  exigit a la base quarta.
 • Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 • Fotocòpia del certificat de nivell C1 de català de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.
 • Document acreditatiu del coneixement de castellà a nivell superior.
 • Certificat d’antecedents penals  o autorització per la seva consulta per part de l’Ajuntament.
 • Una declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans (model Annex II).
 • En cas d’acreditació d’experiència laboral o bé en l’Administració, cal aportar certificat de serveis prestats, o bé en l’empresa privada, cal aportar contracte i/o certificat on s’especifiquin les tasques desenvolupades.

LLOC PER PRESENTAR SOL·LICITUD

 • Oficines de l’Ajuntament de Guissona.
 • Instància  genèrica a través de la pàgina web www.guissona.cat (es necessari disposar de certificat digital)

TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUD

 • Del 21 de novembre al 2 de desembre, tots dos inclosos.

DATES IMPORTANTS (previsió)

 • Llista provisional d’admesos i exclosos, 7 de desembre.
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos, 19 de desembre.
 • Previsió de prova escrita el  20 o 21 de desembre. La data i hora definitives es publicarà a la llista definitiva d’admesos i exclosos. La previsió d’entrevistes  serà el mateix dia.
 • Llista definitiva de valoració de resultats i persona seleccionada, 22 de desembre.
 • La data d’incorporació prevista serà el 2 de gener de 2023.

Per a més informació, consultar les bases de la convocatòria.

Document Actions