OFERTA PÚBLICA

DINAMITZADOR/A D’ESPORTS, JUVENIL I D’OCI

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Sol·licitud d’admissió (Model Annex I)
 • Currículum vitae
 • Vida laboral
 • Fotocòpia del DNIE, NIE o passaport en vigor
 • Fotocòpia títol exigit
 • Documents acreditatius dels mèrits al·legats
 • Fotocòpia del certificat de nivell C1 de català de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior
 • Document acreditatiu del coneixement de castellà a nivell superior
 • Certificat d’antecedents penals
 • Una declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans (Model Annex II)
 • En cas d’acreditació d’experiència laboral o bé en l’Administració, cal aportar certificat de serveis prestats, o bé en l’empresa privada, cal aportar contracte i/o certificat on s’especifiquin les tasques desenvolupades.

LLOC PER PRESENTAR SOL·LICITUD

 • Oficines de l’Ajuntament de Guissona.
 • Instància genèrica a través de la pàgina web guissona.cat (es necessari disposar de certificat digital)

TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUD

 • Del 28 d’agost al 26 de setembre, tots dos inclosos.

DATES IMPORTANTS (previsió)

 • Llista provisional d’admesos i exclosos, 29 de setembre.
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos, 18 d’octubre.
 • Previsió de prova escrita: 23 d’octubre. La data i hora definitives es publicarà a la llista definitiva d’admesos i exclosos. La previsió d’entrevistes serà el mateix dia.
 • Llista definitiva de valoració de resultats i persona seleccionada, 25 d’octubre.
 • La data d’incorporació prevista serà el 15 de novembre de 2023.

Per a més informació consulteu les bases de la convocatòria.

 

Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2511090004

*************************************************************************

TÈCNIC/A SUPERIOR ADSCRIT/A I COL·LABORADOR/A AMB SECRETARIA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Sol·licitud d’admissió (Model Annex II)
 • Currículum vitae
 • Vida laboral
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor
 • Fotocòpia títol exigit
 • Documents acreditatius dels mèrits al·legats
 • Fotocòpia del certificat de nivell C1 de català de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.
 • Document acreditatiu del coneixement de castellà a nivell superior
 • Certificat d’antecedents penals o autorització per la seva consulta per part de l’Ajuntament.
 • En cas d’acreditació d’experiència laboral o bé en l’Administració, cal aportar certificat de serveis prestats, o bé en l’empresa privada, cal aportar contracte i/o certificat on s’especifiquin les tasques desenvolupades.

LLOC PER PRESENTAR SOL·LICITUD

 • Oficines de l’Ajuntament de Guissona.
 • Instància genèrica a través de la pàgina web guissona.cat (es necessari disposar de certificat digital)

TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUD

 • Del 11 d’agost al 12 de setembre, tots dos inclosos.

DATES IMPORTANTS (previsió)

 • Llista provisional d’admesos i exclosos, 18 de setembre.
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos, 04 d’octubre.
 • Previsió de proves la setmana del 09 al 13 d’octubre. La data i hora definitives es publicarà a la llista definitiva d’admesos i exclosos.
 • Llista definitiva de valoració de resultats i persona seleccionada, 17 d’octubre.
 • La data d’incorporació prevista serà l’01 de novembre de 2023.

Per a més informació consulteu les bases de la convocatòria.

 

Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2511090004

*****************************************************************

CONVOCATÒRIA PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PER CONCURS LLIURE, PER COBRIR LES VACANTS QUE ES PRODUEIXIN EN ELS SERVEIS MUNICIPALS DE BRIGADA I NETEJA

Des de l’Ajuntament de Guissona s’ha obert una convocatòria per la constitució d’una borsa de treball per cobrir vacants dels SERVEIS MUNICIPALS DE BRIGADA I NETEJA
L’objectiu és cobrir de forma àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials del servei.
La documentació a presentar és la següent:
- Sol•licitud (Annex)
- DNI o passaport
- Currículum vitae actualitzat.
- Història de vida laboral actualitzada a data de presentació de la sol•licitud.
- Documentació acreditativa de tenir coneixements de llengua catalana de nivell A2.
- Documentació acreditativa de tenir coneixements de llengua castellana.
- Documentació acreditativa de les condicions valorables d’acord amb la base SISENA d’aquest procés. Les condicions valorables que constin al currículum però no quedin acreditades, no seran valorades.
- Documentació acreditativa del compliment de la resta de requisits establerts en la base TERCERA.
Per a més detalls, consultar les bases de la convocatòria.
Per qualsevol dubte o informació, truqueu a les oficines de l’Ajuntament.
Període de presentació de sol•licituds: del 11/10/2023 al 26/10/2023, ambdós inclosos.

Fitxers adjunts