OFERTA PÚBLICA

TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Sol·licitud d’admissió (Model Annex II)
 • Currículum vitae
 • Vida laboral
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor
 • Fotocòpia títol exigit
 • Documents acreditatius dels mèrits al·legats
 • Fotocòpia del certificat de nivell C1 de català de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.
 • Document acreditatiu del coneixement de castellà a nivell superior, si escau
 • Certificat d’antecedents penals o autorització per la seva consulta per part de l’Ajuntament.
 • En cas d’acreditació d’experiència laboral o bé en l’Administració, cal aportar certificat de serveis prestats i vida laboral actualitzada.

LLOC PER PRESENTAR SOL·LICITUD

 • Instància genèrica a través de la pàgina web guissona.cat (es necessari disposar de certificat digital)

TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUD

 • Del 06 de març al 04 d’abril, tots dos inclosos.

DATES IMPORTANTS (previsió)

 • Llista provisional d’admesos i exclosos, 09 d’abril.
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos, 26 d’abril.
 • Previsió de proves la setmana del 06 al 10 de maig. La data i hora definitives es publicarà a la llista definitiva d’admesos i exclosos.
 • Llista definitiva de valoració de resultats i persona seleccionada, 10 de maig.
 • La data d’incorporació prevista serà el 29 de maig de 2024.

Per a més informació consulteu les bases de la convocatòria.

 

Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2511090004