APROVACIÓ DEL REGALMENT DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM A GUISSONA

Aprovació de reglament Municipal; Servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram al municipi de Guissona.

DIJOUS 07 MARÇ 2019

 

 

Expedient núm. 2018/247

Procediment: Aprovació Reglament Municipal

Assumpte: Servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram al municipi de Guissona.

 

 

 

NOTA INFORMATIVA

 

Elaborat el text del projecte de Reglament del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram, es publica al Portal Web d’aquest Ajuntament (www.guissona.cat) a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats durant el termini de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Guissona, 25 de febrer de 2019.

 

 

Enllaços:

 

Anunci d'aprovació del reglament

Reglament del servei d'abastament d'aigua