APROVACIÓ INICIAL DEL POUM A GUISSONA

En la sessió del Ple de l’Ajuntament de Guissona, del passat 25 de febrer es va aprovar inicialment el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) amb els vots a favor dels regidors de ERC, PSC i AXG i amb l’abstenció del regidor d’Iniciativa per Guissona – EPM.

DIVENDRES 25 FEBRER 2011

 
En la sessió del Ple de l’Ajuntament de Guissona, del passat 25 de febrer es va aprovar inicialment el POUM  (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) amb els vots a favor dels regidors de ERC, PSC i AXG  i amb l’abstenció del regidor d’Iniciativa per Guissona – EPM.
 
Aquest pla estarà durant un mes en exposició pública perquè tothom pugui consultar-lo i fer-hi les al·legacions que es considerin oportunes, a partir d’aquí es sol·licitarà informe preceptiu als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.
 
Algunes dades de previsió de creixement segons POUM
 
Ø      En els darrers 30 anys la població de Guissona ha crescut un 4,11% anual, i considerant aquest índex es preveu que amb 25 anys la població es pugui situar en 14.373 habitants, l’any  2032.
 
Ø      La proposta de creixement del nucli urbà de Guissona que fa el POUM amb 135,91 Ha. suposa el 103,14% de la superfície actual del sòl urbà consolidat que és de 131,78 Ha.
 
Ø      El creixement residencial previst en el nucli urbà de Guissona amb 79,46 Ha, representa el 85,04% del sòl residencial actual, que es de 93,45 Ha.
 
Ø      El creixement industial-terciari previst en el nucli urbà de Guissona amb 56,45 Ha, representa el 147,27% del sòl industrial-terciari que es de 38,33 Ha.
 
Des del Consistori s’agraeix la feina feta pel Sr. Valeri Mas, arquitecte municipal redactor del POUM i es valoren les aportacions fetes per part de tots els partits polítics en aquest projecte tan important per la nostra vila.