Convocatòria de Ple

Convocatòria de la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIJOUS dia 26 de febrer de 2009, a les 21 hores, a la Sala de Plens d'aquest Ajuntament

DILLUNS 23 FEBRER 2009

Convocatòria de la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIJOUS dia 26 de febrer de 2009, a les 21 hores, a la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per tal de tractar el següent:

 
 
O R D R E    D E L    D I A
 
 

1.      Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.      Aprovació de la modificació de crèdit núm.1 del pressupost vigent.

3.      Aprovació de la contractació de l’obra “Rehabilitació i consolidació estructural de la antiga seu de l’Ateneu de Guissona”, i el seu plec de clàusules particulars, mitjançant procediment negociat amb publicitat i tramitació urgent.

4.      Aprovació de la contractació de l’obra “Impulsar l’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic del municipi de Guissona”, i el seu plec de clàusules particulars, mitjançant procediment negociat amb publicitat i tramitació urgent.

5.      Aprovació de declarar bé d’interès local “ El pou del gel de Guissona”.

6.      Aprovar el Conveni-Marc de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Guissona per realitzar la prestació dels serveis socials.

7.   Aprovar el Conveni interadministratiu entre els ajuntaments d’Estarás, Ivorra, Guissona, Sant Guim de Freixenet i Torrefeta i Florejacs per la creació d’un consorci per la promoció d’aquests municipis.

8.     Adhesió dels àmbits territorials dels municipis beneficiaris del mètode Leader, al grup d’acció Local – Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central.

9.     Lecció del Jutge de Pau Titular.

10.   Decrets d’Alcaldia.

11.  Mocions de grups polítics.

12.  Assumptes d’urgència.

13.  Precs i preguntes.