Convocatòria de Ple

Dijous, 26 d'abril a les 8 del vespre i a la Sala de Plens de la Casa de la Vila

DIJOUS 26 ABRIL 2012

 

Dia :                DIJOUS, 26 d’ abril de 2012
Hora :              20 h
Caràcter :        ordinari
Lloc :               Sala de Plens de la Casa de la Vila
                       
 
ORDRE DEL DIA
 
 
                1.       Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors.
2.            Modificació de l’ordenança fiscal núm. 12, reguladora dels Preus Públics.
3.             Contracte de serveis per a la neteja de les escoles RAMON ESTADELLA TORRADEFLOT i RAMON FAUS ESTEVE, mitjançant procediment obert amb publicitat, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.
4.      Contracte de serveis per a la neteja d’edificis municipals, excepte les escoles d’educació primària, mitjançant procediment obert amb publicitat, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.
5.            Nomenament dels membres de la Comissió Municipal de delimitació del terme municipal de Guissona.
6.            Donar compte de l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Guissona i Massoteres.
7.             Decrets d’Alcaldia.
8.             Mocions dels grups polítics municipals.
9.             Assumptes d’urgència.
10.        Precs i preguntes.
 
Guissona, 20 d’ abril de 2012
 
 
Xavier Casoliva Pla 
Alcalde