CONVOCATÒRIA DE PLE

Sessió ordinària de Ple que tindrà lloc el dijous 6 de setembre a les 8 del vespre.

DILLUNS 03 SETEMBRE 2012

Dia: DIJOUS dia 6 de SETEMBRE de 2012
Hora: 20 h
Caràcter:ordinari
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila

ORDRE DEL DIA

1.Aprovació actes sessions anteriors.
2.Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2011.
3.Modificació de crèdit del vigent pressupost.
4.Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 30-8-2012, relatiu a l’adjudicació del contracte de “Gestió del funcionament i l’administració de la LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PATUFET”.
5.Assumptes d’urgència.
6.Mocions dels grups polítics.
7.Precs i preguntes.

Guissona, 31 d’agost de 2012


Xavier Casoliva i Pla
alcalde