Convocatòria de PLE

El proper DIJOUS dia 6 de MARÇ a les 21 h, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, es farà sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament.

DILLUNS 03 MARÇ 2014

El proper DIJOUS dia 6 de MARÇ a les 21 h, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, es farà sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament, per tal de tractar el següent :

O R D R E D E L D I A
 
 1. Aprovació acta anterior.
 2. Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
 3. Aprovació de l’ordenança general de circulació.
 4. Aprovació del Pla d’acció per l’energia sostenible del municipi de Guissona.
 5. Acord de modificació d’estatuts consorci LOCALRET.
 6. Aprovar la presentació del conflicte en defensa de l’autonomia local en contra de LRSAL, davant el Tribunal Constitucional.
 7. Donar compte de les al·legacions, fetes a la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrat en FCL de Catalunya, any 2013.
 8. Liquidació del pressupost de l’exercici de 2013.
 9. Aprovació inicial compte liquidació definitiu del Projecte de Reparcel.lació del sector SAU-5.
 10. Decrets d' Alcaldia.
 11. Mocions grups polítics.
 12. Assumptes d'urgència.
 13. Precs i preguntes.
 
Guissona, 28 de febrer de 2014
 
Xavier Casoliva Pla
Alcalde