Convocatòria de Ple

Convocatòria de sessió ordinària del PLE, pel dia 30 de juliola les 8 del vespre a la Sala de Plens de la vila, amb el següent ordre del dia

DIJOUS 30 JULIOL 2015

 

Ha estat convocada la sessió ordinària del PLE,  el proper dijou dia 30 de JULIOL a les 20 h  ala Sala de Plens dela Casa de la Vila, per tal de tractar el següent :

O R D R E  D E L  D I A

 1. Aprovació actes anteriors.
 2. Pròrroga d’un any del contracte de funcionament i administració de la LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PATUFET, subscrit entre l’Ajuntament i l’empresa Encís SCCL.
 3. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2015, de modificació de l’annex de l’ Ordenança núm. 12, reguladora dels preus públics, pel que fa a l’apartat de la LLAR D’INFANTS.
 4. Expedient núm. 1 de MODIFICACIÓ DE CRÉDIT del pressupost vigent, mitjançant transferències.
 5. Adhesió al Conveni Regulador de gestió i recaptació de sancions de trànsit entre la Diputació de Lleida i l’ Ajuntament de Guissona.
 6. Aprovació de les FESTES LOCALS per a l’any 2016.
 7. Coneixement de la Resolució de l’ Alcaldia del nomenament del seu representant personal al nucli de GUARDA-SI-VENES.
 8. Coneixement de la sol.licitud del portaveu del grup polític municipal de CiU, en relació al representant del seu grup a la Comissió Especial de Comptes.
 9. Decrets d’ Alcaldia.
 10. Assumptes d’ urgència.
 11. Precs i preguntes.

 

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Guissona,  27 de juliol de 2015

Xavier Casoliva Pla

alcalde

(document signat digitalment)