CONVOCATÒRIA DE PLE

Sessió ordinària de PLE, pel dijous, 8 d’octubre de 2015 a les 9 del vespre, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila

DIMARTS 06 OCTUBRE 2015

Dia :            dijous  8 d’ OCTUBRE de 2015

Hora :          21,00  h

Caràcter :    ordinari

Lloc :           Sala de Plens Casa de la Vila        

 

ORDRE DEL DIA

 

  1. Aprovació actes anteriors
  2. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2014.
  3. Modificació de les Ordenances Fiscals.
  4. Correcció d’error material a l’acord del Ple de data 30 de juliol de 2015, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per un any del contracte de funcionament i administració de la LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PATUFET, subscrit entre l’Ajuntament de Guissona i l’empresa ENCÍS SCCL.
  5. Aprovació del contracte de serveis de jardineria, per a la neteja i manteniment de les zones verdes de Guissona, mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.
  6. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Guissona, a l’ ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.
  7. Nomenament dels regidors de l’Ajuntament com a vocals de la COMISSIÓ MUNIICIPAL DE DELIMITACIÓ DE TERME DE GUISSONA.
  8. Decrets d’Alcaldia.
  9. Assumptes d’ urgència.
  10. Precs i preguntes.

 

 

Guissona, 5  d’octubre de 2015

 

Xavier Casoliva Pla

Alcalde