CONVOCATÒRIA DE PLE

Ha estat convocada la sessió ordinària del PLE, el proper dijous dia 31 de MARÇ les 20 h a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

DIMARTS 29 MARÇ 2016

Ha estat convocada la sessió ordinària del PLE, el proper dijous dia 31 de MARÇ les 20 h a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, per tal de
tractar el següent :
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació acta anterior.
2. Aprovació del Pla Econòmic Financer, amb motiu del Pressupost de l’Ajuntament, anualitat 2016.
3. Aprovació del Pla Pressupostari 2017-2019.
4. Donar compte de la resolució d’ Alcaldia per la que s’aprova la liquidació del Pressupost, anualitat 2015.
5. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 3/3/2016, d’aprovació del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de
Guissona, Càritas Diocesana d’Urgell i Nougrapat, empresa d’inserció per a la col.locació de contenidors a la via pública del municipi de
Guissona. 
6. Aprovació definitiva de la declaració d’un bé de domini públic com a vial sobrant, situat a la cantonada dels carrers Torrent del Ventcerà i  Castanyers (UA7-2) , d’acord amb el POUM de Guissona vigent.
7. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de Guissona, sobre la competència de l’Ajuntament per a l’aprovació definitiva del planejament derivat.
8. Resolució de la sol.licitud de l’empresa Corporación Alimentaria Guissona SA, en relació a l’abastament d’aigua no potable.
9. Decrets d’Alcaldia.
10. Mocions grups polítics.
11. Assumptes d’urgència.
12. Precs i preguntes.
Guissona, 24 de març de 2016
Xavier Casoliva Pla
Alcalde
(document signat digitalment)