CONVOCATÒRIA P L E

Dijous, 28 de juny de 2012 a les 9 del vespre, es celebrarà sessió ordinària del Ple a la Sala de Plens de la Casa de la Vila

DIMARTS 26 JUNY 2012

CONVOCATÒRIA P L E


Dia : DIJOUS dia 28 de juny de 2012
Hora : 21 h
Caràcter : ordinari
Lloc : Sala de Plens de la Casa de la Vila

O R D R E D E L D I A

1. Aprovació actes anteriors.
2. Modificació de l’ordenança fiscal núm. 12, reguladora dels preus públics.
3. Aprovar la licitació de la gestió del servei públic, del funcionament i l’administració de la Llar d’Infants Municipal Patufet, mitjançant procediment obert amb publicitat, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.
4. Aprovació expedient núm. 3 de modificació de crèdit del pressupost vigent.
5. Aprovació de la classificació de les proposicions presentades pels licitadors per a l’adjudicació del contracte “Servei de neteja de les Escoles Ramon Estadella Torradeflot i Ramon Faus Esteve”, mitjançant procediment obert amb publicitat, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.
6. Aprovació de la classificació de les proposicions presentades pels licitadors per a l’adjudicació del contracte “Servei de neteja dels edificis municipals”, mitjançant procediment obert amb publicitat, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.
7. Aprovació de les dues Festes Locals per a l’any 2013.
8. Aprovació provisional “logo” Ajuntament de Guissona.
9. Decrets de l’alcaldia.
10. Assumptes d’urgència.
11. Mocions grups polítics.
12. Precs i preguntes.

Guissona, 25 de juny de 2012
Xavier Casoliva i Pla
alcalde