CONVOCATÒRIA PLE

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de dimarts, 30 d'octubre de 2012, amb el següent ordre del dia

DIVENDRES 26 OCTUBRE 2012

CONVOCATÒRIA  PLE

Dia: Dimarts, 30 d’octubre de 2012
Hora: 19:30
Caràcter: ordinari
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila

 

O R D R E     D E L     D I A

 

  1. Aprovació acta sessió anterior.
  2. Sorteig per la formació de les meses electorals de les eleccions al parlament de Catalunya, del dia 25 de novembre de 2012.
  3. Modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2013.
  4. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió ordinària de data 11 d’octubre de 2012, referent a les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’ajuntament de Guissona.
  5. Decrets d’alcaldia.
  6. Assumptes d’urgència.
  7. Mocions dels grups polítics.
  8. Precs i preguntes.


Guissona, 25 d’octubre de 2012


Xavier Casoliva i Pla
alcalde