CONVOCATÒRIA PLE

El proper dilluns, 23 de desembre de 2013 a les 8 del vespre i a la Sala de Plens tindrà lloc el Ple ordinari de la corporació municipal.

DIVENDRES 20 DESEMBRE 2013

 CONVOCATÒRIA    PLE 

 
Dia : DILLUNS dia 23 de DESEMBRE de 2013
Hora :   20 h
Caràcter : ordinari
Lloc : Sala de Plens  de la Casa de la Vila
O R D R E    D E L    D I A
                   
1. Aprovació acta anterior.
2. Modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l’any 2013.
3. Modificació de les Ordenances Fiscals.
4. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 28/11/2013, en relació a l'abonament de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, al personal de l'Ajuntament.
5. Decrets d' Alcaldia.
6. Mocions grups polítics.
7. Assumptes d'urgència.
8. Precs i preguntes.
 
Guissona, 18 de desembre de 2013
 
Xavier Casoliva Pla  
alcalde