Dijous, 30 d'octubre Ple Municipal

Convocatòria de Ple

DIVENDRES 24 OCTUBRE 2008

Sessió ordinària  del PLE que es farà el  proper  DIJOUS dia 30 d’ OCTUBRE de 2008, a les 21 hores, a la Sala de Plens  d'aquest Ajuntament, per tal de tractar el següent :

 

O R D R E    D E L    D I A

 

1.      Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.      Aprovació del compte general de la Corporació corresponent a l’exercici 2007.

3.      Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Guissona per a la disposició de cartografia digital.

4.      Aprovació concertar una bestreta sense interessos amb la Diputació de Lleida per a la realització d’una cartografia topogràfica digital.

5.      Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Guissona per a l’execució de les obres de pavimentació i reposició de serveis. Ctra. LV-3113 de Guissona a Biosca (PK0+000 al 652,03) travessera urbana de Guissona (Av. Onze de Setembre) TM, de Guissona.

6.      Aprovació de l’adjudicació provisional de l’obra “Remodelació de Casa de la Vila 2ª fase”.

7.      Modificació de crèdit núm. 3 del pressupost vigent.

8.      Aprovació de les bases i barems d’adjudicació d’habitatges de protecció oficial en règim general i nomenament dels membres de la Comissió.

9.      Mocions de grups polítics.

10.  Decrets d’alcaldia.

11.  Assumptes d’urgència.

12.  Precs i preguntes.