EDICTE

Ha estat convocada la sessió extraordinària del PLE, el proper divendres dia 19 de JUNY a les 19,30 h ala Sala de Plens de la Casa de la Vila.

DIMECRES 17 JUNY 2015

Ha estat convocada la sessió  extraordinària del PLE,   el proper divendres  dia  19 de JUNY a les 19,30 h  ala Sala de Plens dela Casa de la Vila, per tal de tractar el següent :

O R D R E  D E L  D I A

  1. Règim de sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
  2. Constitució dels grups polítics municipals, els seus membres i portaveus.
  3. Creació de les Comissions Informatives de caràcter permanent, i nomenament dels seus vocals.
  4. Nomenament i establiment del règim de dedicació dels membres polítics de la Corporació, règim de retribucions i indemnitzacions    
  5. Coneixement de la Resolució de l’ Alcaldia sobre el nomenament dels Tinents d’ Alcalde.
  6. Coneixement de la Resolució de l’ Alcaldia sobre la configuració de la Junta de Govern Local i delegacions de l’ Alcalde a aquest òrgan.
  7. Règim de delegacions del Ple a favor de la Junta de Govern Local. .
  8. Coneixement de la Resolució de l’ Alcaldia sobre règim de delegacions de competències a favor de diferents regidors i regidores.
  9. Creació de la Comissió Assessora d’Urbanisme, i nomenament dels seus vocals.
  10. Nomenament dels representants de l’Ajuntament als diferents organismes i òrgans col.legiats.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Guissona,  17 de juny de 2015

Xavier Casoliva Pla

alcalde