Es clausura el III CURS D'ARQUEOLOGIA DE IESSO

Al curs - organitzat amb una part pràctica de treball de camp al parc arqueològic de la ciutat romana de Iesso i una part teòrica de conferencies, vistes a museus i altres jaciments de Lleida - hi han participat uns 20 estudiats de diverses universitats catalanes i estrangeres.

DILLUNS 27 JULIOL 2009

El passat 17 de juliol es va clausura el III curs d'arqueologia de Guissona. Ciutat romana de Iesso, amb la presencia de l'Alcalde de Guissona i president del Patronat d’Arqueologia de Guissona Sr. Josep Cosconera, el director del Patronat d'Arqueologia de Guissona i catedràtic d’arqueologia del  UAB Sr. Josep Guitart i  la directora de Institut Català d’Arqueologia Clàssica i catedràtica de la UAB Sra. Isabel Rodà. Tots van assenyalar els bons resultats del curs que en aquest III edició, realitzada entre el   6 al 17 de juliol, de plenament consolidat i referent per l'estudi i l'ensenyament de l’arqueologia. 

Al curs - organitzat amb una part pràctica de treball de camp al parc arqueològic de la ciutat romana de Iesso i una part teòrica de conferencies, vistes a museus i altres jaciments de Lleida - hi han participat uns 20 estudiats de diverses universitats catalanes i estrangeres. 

Pel que fa als resultats del treball de camp portat a terme durant el curs, aquest s'ha centrat en  l'espai de l'edifici termal, en concret s'ha excavat en la zona del caldarium de les termes, on s'ha posat al descobert part de les pilae que formaven part de l'hipocaust de les piscines d'aigua calenta de les termes, així com parts d'algun paviment realitzat d'opus signinum i pertanyen alguna de les piscines. Dins la mateixa àrea termal també s'ha actuat en un sector en la qual, s’ha documentat l’existència de murs i d’enterraments pertanyent a elements estructurals i a una petita necròpolis d’època tardoantiga a partir del segle VI dc , que en informa que una vegada les termes havien quedat abandonades, aquest espai es va utilitzar per altres usos"