ES CONFIRMA UN FOCUS D’INFLUENÇA AVIÀRIA D’ALTA PATOGENICITAT (IAAP) H5N1 EN AUS SALVATGES

Es tracta d’una cigonya localitzada pels Agents Rurals el passat 17 de gener als Aiguamolls de l’Empordà (Castelló d’Empúries), fruit de la intensificació de la vigilància passiva del Programa de Vigilància de la Influença Aviar a Catalunya.

DIJOUS 17 FEBRER 2022

 

Es tracta d’una cigonya localitzada pels Agents Rurals el passat 17 de gener als Aiguamolls de l’Empordà (Castelló d’Empúries), fruit de la intensificació de la vigilància passiva del Programa de Vigilància de la Influença Aviar a Catalunya. Aquesta va ser traslladada al Centre de Recuperació de Fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà on es van prendre mostres, enviades posteriorment per al seu anàlisi al CReSA.

Tot i que no és una mesura sanitària obligatòria en aquest cas, com a mesura de precaució s’ha establert una zona de control (3km) i una zona de seguiment (10 Km) al voltant de la localització de l’au salvatge positiva. Els Serveis Veterinaris Oficials del DACC amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals, estan realitzant visites de control a les explotacions d’aus de corral ubicades en aquestes zones per tal de comprovar-ne les mesures de bioseguretat i realitzar vigilància passiva. Tot i així, no existeix cap restricció de moviment, d’aus de corral vives i els seus productes, a les explotacions ubicades a les zones de control i seguiment. 

Considerant el risc d’incursió de la IAAP a les explotacions d’aus de corral que suposa la presència del virus de la IAAP al nostre territori, el passat 12 de gener de 2022, es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/14/2022, de 10 de gener, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya.

Mesures d’aplicació a totes les explotacions avícoles de Catalunya

- Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça
- Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres especies d'aus de corral
- Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure ( es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d'aus silvestres prèvia sol·licitud)
- Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)
- Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres
- Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003)

Instem a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent. Així mateix, us recordem l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia. 

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

o Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
o Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
o Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
o Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc). 

 

Guissona, 17 de febrer de 2022.