Es publica l'ordre sobre els danys dels incendis forestals

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha aprovat l'ordre amb les bases reguladores de les mesures per pal·liar els danys provocats pels incendis forestals de l'estiu de 2009 i els ajuts corresponents.

DIVENDRES 14 AGOST 2009


DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

 


ORDRE

AAR/377/2009, de 4 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les mesures per pal·liar els danys provocats pels incendis forestals de l'estiu de 2009, i se'n convoquen els ajuts corresponents.

Les altes temperatures que s'han assolit la segona quinzena del mes de juliol, acompanyades d'uns baixos nivells d'humitat i un fort vent que bufava de forma persistent, han provocat diversos incendis forestals que en alguns casos han estat d'extrema virulència.

Aquests incendis, a més dels danys personals, mediambientals i paisatgístics que han provocat, han causat greus pèrdues a les explotacions agràries de la zona que s'han vist afectades. Davant de la situació de desemparament en què es poden trobar aquestes explotacions després de patir els efectes d'un incendi forestal, es creu convenient regular una sèrie de mesures per ajudar a pal·liar els danys provocats pels incendis i afavorir-ne així la continuïtat.

A l'hora de redactar aquesta Ordre, s'ha tingut en compte que les condicions extremes d'aquests dies es poden repetir en el que resta d'estiu, raó per la qual es permetrà que els afectats per nous incendis forestals que es puguin produir, es beneficiïn les mesures recollides en aquesta Ordre, i es faculta el director o directora general de Desenvolupament Rural perquè ho determini mitjançant resolució.

Els ajuts regulats en l'apartat 4.3 de les bases reguladores s'acullen al règim de minimis que preveu el Reglament CE 1535/2007, de la Comissió, de 20 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis en el sector de la producció agrària.

Conseqüentment, valorada la conveniència d'establir ajuts per tal de pal·liar els danys provocats pels incendis forestals de l'estiu del 2009, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a pal·liar els danys provocats pels incendis forestals de l'estiu del 2009, la relació de municipis afectats, els mòduls màxims de préstecs i els mòduls per la reposició de farratges i palla i d'afectació de conreus llenyosos, el quals es publiquen, respectivament, als annexos 1, 2, 3 i 4 d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a pal·liar els danys provocats pels incendis forestals de l'estiu del 2009, d'acord els annexos aprovats a l'article anterior.

2.2 El termini per presentar les sol·licituds s'iniciarà el dia d'entrada en vigor d'aquesta Ordre i finalitzarà el dia 30 de setembre. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit. En cas que es produeixin nous incendis, el termini de sol·licitud serà el que es determini en la Resolució del director o directora general de Desenvolupament Rural de declaració de nous municipis afectats.

2.3 Els ajuts que estableix aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG02D/770000101/6121 per a l'any 2009 per un import màxim de 100.000 euros.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Mesures d'Acompanyament i Assegurances Agràries, que farà arribar a l'òrgan concedent les diferents propostes realitzades per l'òrgan col·legiat.

2.5 L'òrgan competent per a emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director o directora general de Desenvolupament Rural.

A aquests efectes es nomena una comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajut, formada pel subdirector o la subdirectora general de d'Estratègia Rural, la persona responsable de registres de la Subdirecció General de Gestió d'Acció Rural, i la persona responsable de Coordinació Administrativa de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit al sol·licitant finalitzarà el 16 de novembre de 2009. En cas de manca de resolució expressa i notificació en el termini establert, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament Rural, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per a resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics en la web www.gencat.cat/dar/ajuts fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran en el tauler d'anuncis de les dependències del DAR.

Disposició addicional

Es faculta el director general de Desenvolupament Rural per ampliar la relació de municipis que figura a l'annex 2 de l'Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 4 d'agost de 2009

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex 1

Bases reguladores

.1 Objecte de l'ajut

L'objecte d'aquesta Ordre és l'establiment d'una línia de mesures, especificades a l'apartat 4 d'aquestes bases reguladores, per pal·liar els danys a les explotacions agràries provocats pels incendis forestals produïts en els municipis que es relacionen en l'annex 2 de l'Ordre, i, si s'escau, en els municipis que s'ampliïn per resolució del director o directora general de Desenvolupament Rural.

.2 Finalitat de l'ajut

La finalitat dels ajuts és la reconstrucció i/o reposició, dins de la mateixa explotació, dels elements afectats o destruïts per l'incendi, entre els quals poden figurar les construccions ramaderes, dependències i instal·lacions de l'explotació, la maquinària, les plantacions de conreus llenyosos, el bestiar, així com d'altres elements de producció afectes a l'explotació agrícola o ramadera; i la compensació per les pèrdues en collites i bestiar provocades per l'incendi.

.3 Persones beneficiàries

Podran accedir a aquests ajuts les persones titulars d'explotacions agràries afectades pels incendis situades en algun dels municipis que figuren a l'annex 2 de l'Ordre.

.4 Tipus i quantia de l'ajut

S'estableixen tres tipus d'ajut, en funció dels danys que ha patit l'explotació:

4.1 Préstecs de l'Institut Català del Crèdit Agrari (en endavant ICCA) per la reposició de mitjans de producció i instal·lacions i granges que hagin patit danys a causa de l'incendi superiors al 30% del valor de reposició del bé, d'acord amb les condicions següents:

Import màxim: 100% del valor de reposició dels béns afectats, amb el límit màxim que s'obtingui d'aplicar els mòduls establerts a l'annex 3 de l'Ordre i un límit màxim total de 240.000 euros.

Import mínim dels préstecs: 3.000 euros.

Termini màxim de devolució: 10 anys, dels quals un màxim de 2 seran de carència i els 8 restants de devolució del capital.

Tipus d'interès: euribor a un any més 2 punts percentuals.

Comissions d'estudi i d'obertura: exempts.

Venciment d'interessos i d'amortització: trimestral.

En cas de rebre algun altre ajut per aquest mateix concepte, s'haurà de destinar a amortitzar de forma anticipada el principal del préstec.

4.2 Préstecs de l'ICCA per pal·liar pèrdues provocades per l'incendi en collites i bestiar superiors al 30 % de la producció en curs de les parcel·les afectades o al 30% del cens de bestiar afectat, d'acord amb les següents condicions:

Import màxim: 100% del valor del dany, amb el límit màxim que s'obtingui d'aplicar els mòduls establerts a l'annex 3 de l'Ordre i un límit màxim total de 50.000 euros.

Import mínim dels préstecs: 1.000 euros.

Termini màxim de devolució: 6 anys, dels quals com a màxim 1 serà de carència i els 5 restants de devolució del capital.

Tipus d'interès: euribor a un any més 2 punts percentuals.

Comissions d'estudi i d'obertura: exempts.

Venciment d'interessos i d'amortització: trimestral.

4.3 Ajuts per a la reparació o reposició de material, mitjans de producció i instal·lacions afectats pel foc, i/o reposició de farratges i palla destruïts per l'incendi, d'acord amb les condicions següents:

a) Els ajuts establerts en aquest punt no podran superar el valor de reparació o reposició del material o instal·lació afectats per l'incendi. En el cas de farratges i palla, l'import de l'ajut no podrà superar el valor de l'aliment necessari per alimentar durant un mes el bestiar de l'explotació afectada per l'incendi, d'acord amb els mòduls que s'estableixen a l'annex 4 de l'Ordre. Per les explotacions de bestiar extensiu a les que el foc ha afectat les pastures habituals i comportarà restriccions a la pastura a les properes campanyes, els mòduls que s'aplicaran seran el doble dels establerts a l'annex 4 de l'Ordre.

b) En els ajuts per a reparació i/o reposició de material, mitjans de producció i instal·lacions, així com per a la compra d'aliments, la quantia de l'ajut no podrà superar els 4.000 euros, sumant ambdós conceptes.

c) Aquests ajuts se sotmeten al Reglament CE 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis en el sector de la producció agrària.

L'import de l'ajut per tot el període, més l'import que hagués pogut percebre la persona beneficiària d'altres ajuts de minimis en l'exercici actual i en els dos anys fiscals anteriors no pot superar els 7.500 euros d'acord amb el que estableix el Reglament CE 1535/2007 de la Comissió dalt esmentat. Així, en cas de superar-se aquest límit, l'import de l'ajut que li pogués correspondre es reduirà fins a situar l'import total d'ajuts de minimis acumulat durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors en el límit de 7.500 euros que marca la normativa comunitària.

Els ajuts de minimis no es podran acumular amb cap altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació comporta una intensitat d'ajut superior al nivell fixat, en les circumstàncies concretes de cada cas, per un reglament d'exempció o una decisió adoptada per la Comissió.

.5 Criteris de prioritat i atribució

En cas que l'import total dels ajuts sol·licitats superi la dotació pressupostària màxima que estableix la convocatòria, es procedirà al prorrateig, en relació amb la quantia global sol·licitada, d'acord amb l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

.6 Concurrència amb altres ajuts

Sense perjudici del límit quantitatiu establert en l'article 3.2 del Reglament (CE) 1535/2007, els ajuts que s'estableixen en l'Ordre es podran acumular a d'altres ajuts públics per les mateixes despeses subvencionables, sempre que aquesta acumulació no doni lloc a una intensitat superior a l'establerta per a les circumstàncies concretes de cada cas per la normativa comunitària.

.7 Sol·licituds i documentació

7.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès normalitzat, que es podrà obtenir en qualsevol oficina del DAR i descarregar des de l'adreça http://www.gencat.cat/dar/ajuts.htm, i es presentaran, preferentment, a les oficines comarcals o als serveis territorials del DAR, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

7.2 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que es relaciona a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s'hagi presentat anteriorment en el DAR i de la qual no hagin variat les dades i continuïn essent vigents. En aquest cas, quan s'iniciï el procediment administratiu en una oficina del DAR diferent a la que es va presentar la documentació caldrà indicar en l'imprès de sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del DAR es va aportar la documentació requerida:

a) Fotocopia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant i DNI/NIE de qui la representi, si escau.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau.

c) En el cas de persones jurídiques, fotocòpia compulsada de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau.

d) Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent emès en els últims 6 mesos. En el cas que es tracti d'un registre gestionat pel DAR no serà necessari aportar cap certificació d'inscripció.

e) En el cas de persones jurídiques, certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per a sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.

f) Valoració del cost dels elements a reposar o reparar i/o pèrdues en collites i bestiar provocades per l'incendi, mitjançant l'imprès de sol·licitud.

g) Imprès de sol·licitud de préstec de l'ICCA, en imprès normalitzat que es podrà obtenir a l'adreça www.gencat.cat/dar/ajuts, si és el cas.

h) Documentació acreditativa, si és el cas, de disposar d'una assegurança que cobreixi els béns que han sofert els danys.

7.3 L'imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es relacionen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) Que el compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud, pertany a la persona beneficiària de l'ajut. Si és la primera vegada que s'inicia una relació amb el DAR o han variat les dades des de la presentació del full de dades bancàries s'ha de presentar l'imprès EF-013, que es podrà obtenir en qualsevol de les dependències del DAR o en la web www.gencat.cat/dar/ajuts.

b) No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, llevat del supòsit previst en l'apartat 6 d'aquestes bases, que fa referència a la concurrència amb altres ajuts. En cas d'haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, cal especificar la quantia, la data de concessió i l'ens concedent.

e) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

f) Ajuts de minimis rebuts en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, fent constar que l'ajut global de minimis que hagi rebut no superi els límits establerts.

7.4 La presentació de la sol·licitud de l'ajut per part de la persona interessada comportarà l'autorització al DAR per a obtenir els certificats necessaris per a la tramitació de l'ajut a emetre per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com pel Departament d'Economia i Finances. Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats que es tracti en el moment de la presentació de la sol·licitud d'ajut i en el moment de la certificació de l'ajut, segons escaigui.

.8 Compromisos de les persones beneficiàries

8.1 Les persones beneficiàries es comprometen a mantenir l'activitat agrària durant un període de cinc anys a partir de la data de concessió de l'ajut, i a destinar aquest ajut a la finalitat per a la qual els sigui concedida. En cas de canvi de titularitat, la nova persona titular haurà d'assumir els compromisos de la persona beneficiària inicial durant el termini indicat ja que en cas contrari haurà de restituir tots els ajuts rebuts.

8.2 Les persones beneficiàries dels préstecs establerts a l'apartat 4.1 i 4.2 d'aquestes bases reguladores es comprometen a destinar tots els ajuts que puguin rebre pel mateix concepte a l'amortització anticipada del principal del préstec.

8.3 Les persones beneficiàries dels ajuts establerts a l'apartat 4.3 d'aquestes bases reguladores que percebin ajut per la pèrdua de plantacions es comprometen a contractar l'assegurança pel conreu auxiliat per la campanya 2010, i a realitzar les actuacions de recuperació del conreu pertinents.

.9 Tramitació i resolució

9.1 La Comissió de valoració podrà sol·licitar tots els documents i els informes que consideri necessaris per a l'elaboració de l'informe d'avaluació.

9.2 Quan les sol·licituds qualificades d'auxiliables superin la disponibilitat pressupostària, la Comissió de valoració proposarà l'assignació de fons, d'acord amb els criteris d'atribució i prioritats establerts en l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores i l'annex 4 de l'Ordre.

9.3 D'acord amb la documentació presentada i l'informe de la Comissió de valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

9.4 Pels ajuts establerts a l'apartat 4.3 d'aquestes bases reguladores, en la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l'import màxim de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, i el caràcter d'ajut de minimis d'acord amb Reglament (CE) 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre. Així mateix s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l'ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l'administració tributària i la social i amb el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

9.5 La resolució de concessió es pot modificar en cas d'alteració de les condicions que van determinar l'atorgament, ja siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d'una decisió de l'administració.

.10 Justificació i pagament

10.1 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les d'acord amb el següent:

a) per a les actuacions estipulades en el punt 4.3 d'aquestes bases reguladores, abans del 30 de novembre de 2009, per tal que com a màxim el dia 15 de desembre de 2009, es pugui certificar i comprovar l'execució de les activitats previstes.

b) per a la resta de casos, en el termini de 18 mesos des de la concessió del préstec, per tal que com a màxim el 30 de març de 2011, es pugui certificar i comprovar l'execució de les activitats previstes.

10.2 Els òrgans competents del DAR comprovaran d'ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres.

10.3 El pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DAR segons la qual l'activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades, i s'efectuarà dins l'exercici pressupostari, sense perjudici de les excepcionalitats que es puguin produir.

10.4 Les persones beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'administració tributària i la social en el moment que el DAR realitzi les comprovacions corresponents amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya.

10.5 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

.11 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

11.1 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11.2 També procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableixen l'article 37 de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002. També es pot exigir el reintegrament si se superen els límits que estableix l'article 3.2 del Reglament (CE) 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre, i d'acord amb el que estableix l'article 4.1 del mateix Reglament.

.12 Inspecció i control

Els òrgans competents del DAR tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per a comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar les explotacions per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i compromisos establerts en aquestes bases reguladores.

.13 Infraccions i sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sense perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

Annex 2

Municipis afectats

Agramunt

Cabanabona

Horta de Sant Joan

Oliola

Sanaüja

Torrefeta i Florejacs

Vilanova de l'Aguda

Annex 3

mòduls màxims de préstecs

Mòduls per construccions

Magatzem: 180 euros/m2

Cobert: 90 euros/m2

Mòduls per plantacions de conreus llenyosos

Fruiters de llavor: 11.000 euros/ha.

Fruiters de pinyol: 10.000 euros/ha.

Ametller: 3.500 euros/ha.

Olivera: 3.500 euros/ha.

Olivera intensiva: 10.000 euros/ha.

Mòduls per pèrdues de collita

Cereals de secà: 420 euros/ha pendent de segar.

Mòduls per caps de bestiar

Boví reproductor de més de 24 mesos: 1.200 euros/cap.

Resta de boví: 150 euros/cap.

Oví reproductor: 65 euros/cap.

Oví d'engreix: 30 euros/cap.

Cabrum reproductor: 35 euros/cap.

Porcí reproductor: 150 euros/cap.

Porcí d'engreix: 40 euros/cap.

Aviram de posta: 2 euros/cap.

Aviram d'engreix: 0,3 euros/cap.

Per als danys en estructures productives o conreus no especificats en aquest annex es faran servir els mòduls que s'hagin fixat en altres ordres d'ajut del DAR. En qualsevol cas, si tampoc no hi ha cap precedent es prendran els mòduls de productes que siguin similars o cas a cas en funció del pressupost presentat i/o de les estimacions que realitzin els tècnics de les oficines comarcals.

Annex 4

Mòduls per a la reposició de farratges i palla

Boví d'engreix: 2,1 euros/cap.

Boví major: 40,5 euros/cap.

Oví-cabrum: 12,5 euros/cap.

Equí: 28,4 euros/cap.

Mòduls per afectació de conreus llenyosos amb afectacions que comportin la pèrdua de la collita de la propera campanya

Plantacions d'ametller: 1.500 euros/ha.

Plantacions d'olivera: 1.500 euros/ha.