GUISSONA HA APROVAT EL SEU POUM

Amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya s’ha donat per aprovat el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que va iniciar-se l’any 2002 però que en diferents moments ha sofert algunes aturades i al que s’ha donat l’empenta definitiva aquesta darrera legislatura, encapçalada pel regidor d’Urbanisme Àngel Masanés.

DIMARTS 28 OCTUBRE 2014

Amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya s’ha donat per aprovat el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que va iniciar-se l’any 2002 però que en diferents moments ha sofert algunes aturades i al que s’ha donat l’empenta definitiva aquesta darrera legislatura, encapçalada pel regidor d’Urbanisme Àngel Masanés.


Des de l’any 1986 l’instrument d’ordenació urbanística municipal de Guissona van ser les Normes subsidiàries de planejament. En el transcurs de vint-i-vuit anys de vigència de les Normes subsidiàries, les previsions de creixement (71 ha) que s’hi contemplaven inicialment s’han confirmat, i el nucli urbà de Guissona s’ha estès fins a doblar la superfície urbana i la seva població. La vila de Guissona que l’any 1986 ocupava 71 ha i tenia 2.666 habitants, l’any 2014 ocupa 133 ha i compta amb 6. 906 habitants.


Aquest important creixement urbanístic i demogràfic de Guissona, fins del marc general de desenvolupament de Catalunya, ha estat motivat en particular pel creixement industrial de l’empresa Corporació Alimentària de Guissona, amb l’expansió de les seves activitats i instal•lacions, el que ha impulsat el desenvolupament econòmic de Guissona, amb la creació de llocs de treball i amb la necessitat de nous habitatges i serveis per a la població.


Les Normes subsidiàries establien unes reserves de sòl per al creixement urbanístic residencial i industrial de Guissona molt escasses (10 ha), per això es veié la necessitat de plantejar l’extensió urbana de la vila mitjançant la revisió de les Normes subsidiàries, per fer possibles les expectatives de creixement residencial i industrial per als propers vint-i-cinc o trenta anys. Aquestes necessitats de nou sol urbanitzable es justifiquen, en el manteniment de les expectatives de desenvolupament industrial i de serveis del municipi.


Segons la nova legislació urbanística, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és l’instrument d’ordenació urbanística integral del municipi, per la qual la revisió de les normes subsidiàries s’ha complimentat amb la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, en el que es delimiten 10 sectors, 7 sectors residencials, 2 sectors industrials i un sector residencial-terciari.


Aquest Pla, que preveu un increment de població de fins a sis mil habitants, defineix un total de 3.325 habitatges nous, dels quals 3.311 corresponen al nucli de Guissona i 14 a Guarda-si-venes. Per tipus de sòl, 172 es plantegen en sòl urbà no consolidat, 2.791 en sòl urbanitzable delimitat, i 362 en sòl urbanitzable no delimitat. Quant als usos no residencials es preveuen concentrar al nucli urbà de Guissona 2 sectors d’usos industrials de sòl urbanitzable delimitat de 46,23 ha, 1 sector industrial de sòl urbanitzable no delimitat de 4,10 ha i 1 sector de sol residencial-terciari de sòl urbanitzable delimitat amb 1,68 ha destinades a usos terciaris.


En aquest POUM també es defineix el sol no urbanitzable del qual se’n destaca el sòl de protecció especial inclòs en PEIN o Xarxa Natura 2000.


D’acord amb això, el nou POUM ordena els 18.302.489 m2 del terme de Guissona, definint-ne 1.438.569 de sòl urbà, 1.095.554 de sòl urbanitzable delimitat, 168.345 de sòl urbanitzable no delimitat i 15.600.021 de sòl no urbanitzable, dins els quals s’inclouen zones de protecció i sistemes viaris, d’equipaments, parcs i jardins públics, serveis tècnics i hidrogràfics.


El Ple de 26 de juny de 2008 va acordar publicar i sotmetre a informació pública l’avanç del POUM i s’hi van presentar 17 suggeriments, posteriorment en la seva aprovació inicial, el 24 de febrer de 2011 s’hi van presentar un total de 8 al•legacions. Suggeriments i al•legacions van ser admesos en gran majoria.


El POUM es va aprovar provisionalment el 6 de març de 2014 i es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per la seva aprovació definitiva, que en data 23 de juliol de 2014 va aprovar definitivament el POUM, el qual en data d’avui ha estat publicat al DOGC esdevenint així el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la vila.

 

Quadre comparatiu

 

 

QUADRE COMPARATIU

NORMES SUBSIDIÀRIES

POUM

Tipus de sòl

Superfície

(hectàrees)

Superfície

(hectàrees)

Sòl urbà consolidat

73,44

133,33

Sòl urbà no consolidat

31,15

10,52

Sòl urbanitzable delimitat

39,95

109,56

Sòl urbanitzable no delimitat

-

16,83

Sòl no urbanitzable

1.685,71

1560,00

TOTAL SÒL MUNICIPI

1830,25

1830,25