La Diputació de Lleida traspassa a l’Ajuntament de Guissona el tram urbà de la carretera LV-3113 de Guissona a Biosca

L’obra, que ha tingut una durada de 10 mesos i un pressupost final d’1.372.266,53 euros, ha estat finançada pràcticament al 50% entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Guissona i ha afectat el tram (del PK 0+000 al PK 652,03).

DIVENDRES 13 MAIG 2011

 

L’obra, que ha tingut una durada de 10 mesos i un pressupost final d’1.372.266,53 euros, ha estat finançada pràcticament al 50% entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Guissona i ha afectat el tram (del PK 0+000 al PK 652,03).

Les obres han tingut en compte la troballa de restes arqueològiques, que van requerir la intervenció del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat, que recomanava redefinir les actuacions previstes en el projecte original per tal de minimitzar l’impacte sobre les restes. Aquesta redefinició tècnica va consistir, a grans trets, a no intervenir en el centre de la calçada, perquè les cales efectuades mostren que la major part de les restes s’ubiquen en aquest punt, i a ubicar tots els serveis als laterals de la plataforma actual.

Les característiques tècniques de l’obra són:

 Ferm i paviment:
La calçada té una amplada de 8 metres, distribuïts en dos carrils de 3 metres i una franja d’aparcament de 2 metres situada a un dels dos costats del vial. Les voreres tenen una amplada variable (1,5 - 1,75 - 2,00 metres) en funció dels diversos canvis d’alineacions i de les diferents amplades del carrer. La capa de trànsit està formada per aglomerat bituminós en calent.

 Abastament d’aigua:
El projecte original contemplava el sistema d’alimentació als habitatges amb tubs de fossa dúctil, però davant la possibilitat que sorgeixi alguna resta arqueològica i que s’hagi de sortejar, Sorea i la direcció de l’obra van determinar substituir la fundició dúctil per polietilè d’alta densitat.

 Xarxa de clavegueram:
La xarxa de tipus separativa amb canonada de pluvials situada en mig de la calçada, prevista en el projecte inicial, es trasllada per sota de cada vorera, aprofitant l’actual traçat del col•lector existent. També es modifica el material de tots els tubs que configuren la xarxa de clavegueram: de formigó es passa a PVC, d’aquesta manera s’aconsegueixen diàmetres inferiors i, conseqüentment, es permet disminuir l’alçada de l’excavació i afectar en menor grau els dipòsits arqueològics.

 Xarxa de telecomunicacions:
Aquesta xarxa inicialment circulava per sota de les dues voreres amb un seguit de creuaments pel mig de la calçada. Amb el projecte modificat s’han disminuït els creuaments de carrers transversals i s’ha minimitzat la col•locació d’arquetes de grans dimensions.