Moció de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a l'Escola

acord adoptat per unanimitat

DIVENDRES 31 DESEMBRE 2010

Els senyors  Xavier Casoliva i Pla, com a regidor i portaveu del grup polític d'Esquerra Republicana de Catalunya (E.R.C.), Miquel Julià i Gabriel com a regidor i portaveu del grup polític dels Socialistes de Catalunya (P.S.C.), Miquel Parramon Camps, com a regidor i portaveu del grup polític Acció per Guissona i Joan Audet  Bordoll com a regidor i portaveu del grup polític IpG-EPM,  a l’empara del que disposa l’article 97.3 en relació amb el 91.4 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten la següent moció per la seva aprovació en la propera sessió plenària que es celebri.

MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA

El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès recentment tres sentències que, basant-se en la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat del català a totes les escoles "com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d'adaptar el sistema d'ensenyament per garantir la presència del castellà de manera "equitativa" respecte del català.

Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es produeix, a més, contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes, com a model de cohesió social a Catalunya.

Darrerament, la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot regular l’obligatorietat del castellà, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i perquè el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.

D’altra banda, la Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d’altres països plurilingües. La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, fa un tracte discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants.

Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i atenent, a més, que com a càrrecs electes locals no acceptarem cap agressió en contra de la nostra llengua amb l’objectiu de la seva extinció.

Per tots aquests motius tots els grups municipals de l’Ajuntament de Guissona proposen l’aprovació del següent acord:

1.    Manifestar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que significa la fi del sistema d’immersió lingüística a les escoles catalanes.

2.    Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats positius en l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement del castellà, i, per tant, mostrar el nostre convenciment que és el model que cal continuar aplicant.

3.    Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana enfront l’enèsim atac a la llengua, cultura i societat catalana.

4.    Comunicar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya; als presidents del Congres del Diputats  i del Senat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Guissona, 23 desembre de 2010