NOVA OFICINA VIRTUAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS

Des del passat 21 de gener, els contribuents ja poden fer diferents tràmits telemàtics per Internet des de la web de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals: http://www.oagrtl.cat

DIVENDRES 11 FEBRER 2011

 

Des del passat 21 de gener, els contribuents j apoden fer diferents tràmits telemàtics per Internet des de la web de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals:

http://www.oagrtl.cat

Actualment es possible realitzar tràmits com:
-          Domiciliació bancària de rebuts: altes, baixes, modificacions
-          Domiciliació (només altes) en època de cobrança – Línia 900
-          Pagament de tributs (a través de la web per targeta de crèdit, banca on-line, ...)
-          Impost sobre vehicles de tracció mecànica: aplicació del prorrateig per trimestres.
-          Impost sobre activitats econòmiques: aplicació del prorrateig per trimestres

 

Aquests serveis s’aniran desplegament progressivament a la web fins arribar al 2012, quan es preveu que un 70% dels tràmits actuals es puguin realitzar per internet.

Els serveis que s’oferiran a partir del segon semestre del 2011 són:
-          Sol·licitud del document per fer el pagament de tributs (OAGRTL emet un document cobratori per tal que el contribuent pugui efectuar el pagament on-line o mitjançant entitat financera)
-          Demanar un justificant conforme un deute està pagat.
-          Modificació de l’adreça fiscal i/o correcció d’errors ortogràfics en noms i cognoms.
-          Carpeta ciutadana

 

Amb aquesta oficina virtual, l’OAGRTL pretén adaptar-se a les TIC i ser una administració més flexible, ja que l’OV funcionarà les 24h els 365 dies de l’any, i més eficient docs estalviarà temps i costos als contribuents, tant en desplaçaments com en la tramitació de la documentació.