S'inauguren les obres de l'Av. 11 de setembre

Aquest diumenge s'han inaugurat les obres de l’Avinguda de l’Onze de Setembre, l'acte ha estat presidit pel president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert i ha comptat amb la participació de representants de l’empresa constructora UTE Guissona formada per EXCOVER SA i PAEXBA SL.

DILLUNS 14 MARÇ 2011

El president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, ha presidit aquest diumenge –a la plaça del Vell Pla- la inauguració de les obres de millora i remodelació de la travessera urbana de Guissona, concretament a l’Avinguda de l’Onze de Setembre. L’acte ha comptat amb la participació de l’alcalde de Guissona i diputat dels Serveis Tècnics de la Diputació, Josep Cosconera, i de representants de l’empresa constructora UTE Guissona formada per EXCOVER SA i PAEXBA SL.

L’obra ha tingut una durada de 10 mesos amb un pressupost final d’1.372.266,53€. El sistema de finançament d’aquesta obra ha comptat amb un finançament de pràcticament del 50% de la Diputació de Lleida..

Després de la reforma, aquest tram de carretera (del PK 0+000 al PK 652,03) es traspassa a l’Ajuntament de Guissona i passarà a formar part de la xarxa viària municipal.

Les obres han tingut en compte la troballa de restes arqueològiques, que van requerir la intervenció del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat, que recomanava redefinir les actuacions previstes en el projecte original per tal de minimitzar l’impacte sobre les restes. Aquesta redefinició tècnica va consistir, a grans trets, a no intervenir en el centre de la calçada, perquè les cales efectuades mostren que la major part de les restes s’ubiquen en aquest punt, i a ubicar tots els serveis als laterals de la plataforma actual.

Les característiques tècniques de l’obra són:

Ferm  i paviment:
La calçada té una amplada de 8 metres, distribuïts en dos carrils de 3 metres i una franja d’aparcament de 2 metres situada a un dels dos costats del vial. Les voreres tenen una amplada variable (1,5 - 1,75 - 2,00 metres) en funció dels diversos canvis d’alineacions i de les diferents amplades del carrer. La capa de trànsit està formada per aglomerat bituminós en calent.

Abastament d’aigua:
El projecte original contemplava el sistema d’alimentació als habitatges amb tubs de fossa dúctil, però davant la possibilitat que sorgeixi alguna resta arqueològica i que s’hagi de sortejar, Sorea i la direcció de l’obra van determinar substituir la fundició dúctil per polietilè d’alta densitat.

Xarxa de clavegueram:
La xarxa de tipus separativa amb canonada de pluvials situada en mig de la calçada, prevista en el projecte inicial, es trasllada per sota de cada vorera, aprofitant l’actual traçat del col•lector existent. També es modifica el material de tots els tubs que configuren la xarxa de clavegueram: de formigó es passa a PVC, d’aquesta manera s’aconsegueixen diàmetres inferiors i, conseqüentment, es permet disminuir l’alçada de l’excavació i afectar en menor grau els dipòsits arqueològics.

Xarxa de telecomunicacions:
Aquesta xarxa inicialment circulava per sota de les dues voreres amb un seguit de creuaments pel mig de la calçada. Amb el projecte modificat s’han disminuït els creuaments de carrers transversals i s’ha minimitzat la col•locació d’arquetes de grans dimensions.

La xarxa d’enllumenat públic es contempla en un altre projecte independent.