Consultes prèvies a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament

 

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Per tal de donar compliment a l'article citat anteriorment, es procedeix a la publicació de les següents propostes de regulació:

CONSULTES ACTIVES

 

 

CONSULTES TANCADES

 

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS URBANÍSTIQUES a la web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació. 

 • Termini de presentació de propostes: Termini de presentació: del 21 de maig de 2022 fins el 4 de juny de 2022, ambdós inclosos. 

   Memòria: Memòria amb la informació que es sotmetrà a consulta pública

 • Aportacions

  La ciutadania i les organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves impressions dels aspectes plantejats en el document informatiu, fins al dia 4 de juny de 2022 mitjançant l’enviament del formulari adjunt omplert amb les dades que corresponguin en qualsevol dels llocs indicats a continuació:

  • Presencialment a l’oficina d’atenció al ciutadà, només en cas de persones físiques
  • Electrònicament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Guissona o aquest formulari
  • Aquells determinats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT I LA GESTIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GUISSONA

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació del REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT I LA GESTIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE L'AJUTNAMENT DE GUISSONA web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.

 

REGLAMENT D'ÚS DEL TEATRE MUNICIPAL DE L'ATENEU DE GUISSONA

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació del REGLAMENT D'ÚS DEL TEATRE MUNICIPAL DE L'ATENEU DE GUISSONA al web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.

Reglament i ordenança fiscal de funcionament i ús dels punts de recàrrega municipals de vehicles elèctrics i/o híbrids

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació del REGLAMENT I ORDENANÇA FISCAL DE FUNCIONAMENT I D'ÚS DELS PUNTS DE RECÀRREGA MUNICIPALS DE VEHICLES ELÈCTRICS I/O HÍBRIDS al web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’EMPLAÇAMENT I DE LES MESURES CORRECTORES A DISPOSAR EN LES ACTIVITATS RAMADERES DEL TERME MUNICIPAL DE GUISSONA a la web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.

 

ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS (NÚM. 7) a la web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.