Jutjat de Pau

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Al capdavant hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'Ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de 4 anys. 

COMPETÈNCIES

  • Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l´article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d´arrendament de finques rústiques o urbanes.
  • Igualment, els jutges de pau son competents, per delegació del Jutge Encarregat del cap del seu partit judicial, en matèria de Registre Civil, i així, practiquen les inscripcions corresponents als llibres I a III (sobre naixements, matrimonis i defuncions), s’exclouen les relatives al llibre IV (tuteles) de les quals en son competents. De la mateixa manera, emeten els certificats acreditatius referits al seu àmbit de competència.

 

Jutge de Pau: Isidre Vidal Pujol

 

Horari del Jutjat de Pau i del Registre Civil:
Dilluns, dimecres i divendres: 10.00 a 12.00h

****************************

Jutge jutgessa de pau.png

Model instància ONLINE

Model instància PAPER