Un Compromís de l'Equip de Govern

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

L’Equip de Govern s’ha compromès a elaborar aquest codi ètic de conducta dels càrrecs del nostre Ajuntament abans d’acabar l’any 2019.

Aquest codi donarà compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Durant aquest temps que s’aprovi el codi l’Equip de Govern adjuntarà la documentació actualitzada pel què fa referencia a dietes, viatges, regals i altres.

Accedeix al CODI DE CONDUCTA dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Guissona