ORDENANÇA FISCAL NÚM 21 ORDENANÇA QUE REGULA LA TAXA DELS DRETS PELS SERVEIS DE BANYS DUTXES PISCINES MUNICIPALS I INSTAL LACIONS ESPORTIVES ANÀLOGUES.pdf