Aviària

Atès l’escrit presentat per LA DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA , núm. entrada 4221/2022, alertant de la major epidèmia durant els 2 últims anys a Europa d’un focus d’influència aviària d’alta patogenicitat (IAAP) en aus silvestres i aus de corral i sol·licitant que els ajuntaments instin a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent i qualsevol sospita de la malaltia, els reunits acorden donar publicitat a la pagina web de l’Ajuntament de l’adopció de les mesures sanitàries per salvaguardar i prevenir la difusió de la influència aviària a Catalunya de conformitat amb allò que disposa la Resolució ACC/14/2022/ de 10 de gener, publicada al DOG de data 12 de gener de 2022.