Notícies

GUISSONA APROVA EL PLA D’IGUALTAT MUNICIPAL

El Ple Municipal va aprovar per unanimitat el Pla d’Igualtat Municipal de Guissona pel període 2023-2026.

El Ple ordinari del mes de gener, celebrat el dijous 23 de gener de 2023, va aprovar el I Pla d’Igualtat Municipal de Guissona. L’Ajuntament de Guissona és un municipi compromès amb les polítiques feministes i d’igualtat des de fa anys. Així doncs, el Pla recull les accions d’igualtat elaborades per les àrees que han seguit un procés similar d’anàlisi, planificació i negociació, amb l’objectiu general d'ajustar transversalment l'acció municipal de cada àrea als requeriments de les lleis d'igualtat, en especial a la darrera, més concreta, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

El Pla ha estat elaborat per la Fundació Surt, en coordinació amb la regidoria d’igualtat i feminismes de l’Ajuntament de Guissona, i de les entitats i associacions de la població, a fi de detectar-ne les mancances i fer una vila més igualitària.

Per a poder fer front a la despesa del Pla, l’Ajuntament de Guissona es va acollir a la convocatòria de la Diputació de Lleida, per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l’àmbit de la promoció de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI, 2022.

En l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, número 38 de 14 de novembre de 2022, es va acordar la concessió d’una subvenció de dos mil nou-cents vuitanta-sis euros amb noranta-tres cèntims (2.986,93 €) en concepte de despesa pel Pla Local d’Igualtat de Guissona.  La despesa total del Pla ha estat de 8.712,00€.

Cal tenir en compte que quant a la igualtat de gènere, s’han aconseguit molts avenços pel que fa a la igualtat formal en els últims anys (LO 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes o la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, per exemple), però encara no s’ha assolit la igualtat real entre les persones del municipi. Continuen existint a la nostra societat múltiples discriminacions per raó de gènere que afecten a tots els àmbits de la vida quotidiana de les persones. Àmbits com l’educació, el treball, la participació social, urbanisme, etc.

Per tant, és voluntat de l’Ajuntament de Guissona articular les polítiques i accions necessàries per a treballar sobre les estructures que fonamenten, perpetuen i justifiquen les desigualtats de gènere i així prevenir-les i també destinar els recursos necessaris per a donar resposta a les desigualtats que ja s’estan donant.

Amb la col·laboració de:

1-DLL-Marca-La-força-dels-municipis-A-color-RGB-1.png 

 

Cap resultat en la cerca.