Subvencions

Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER)

Què és?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el fons que finança actuacions adreçades a promoure el creixement i l'ocupació com també la cooperació territorial europea amb la finalitat de reforçar la cohesió econòmica, social i territorial corregint els principals desequilibris regionals de la UE.
Es tracta de fons gestionats directament per les administracions públiques (central, autonòmica i local) gràcies a un contingent de fons assignat a priori per realitzar projectes als territoris respectius.

Àrees temàtiques

Transports, TIC, energia, recerca, innovació, rehabilitació urbana, reconversió industrial, infraestructures socials, medi ambient, desenvolupament rural, pesca, turisme, cultura, formació

Objecte:

 1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació mitjançant:
 • la millora de les infraestructures de recerca i innovació i de la capacitat per desenvolupar excel·lència en matèria de R+I, i el foment de centres de competència, en especial els d'interès europeu;
 • el foment de la inversió empresarial en R+I, el desenvolupament de vincles i sinergies entre les empreses, els centres de recerca i desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament de productes i serveis, la transferència de tecnologia, la innovació social, la innovació ecològica, les aplicacions de servei públic, l'estímul de la demanda , la interconnexió en xarxa, les agrupacions i la innovació oberta a través d'una especialització intel·ligent, i mitjançant el suport a la investigació tecnològica i aplicada, línies pilot, accions de validació precoç dels productes, capacitats de fabricació avançada i primera producció, en particular, en tecnologies facilitadores essencials i difusió de tecnologies polivalents.
 1. Millorar l'accés, l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació mitjançant:
 • l'ampliació de la implantació de la banda ampla i la difusió de xarxes d'alta velocitat i el suport a l'adopció de tecnologies emergents i xarxes per a l'economia digital;
 • el desenvolupament de productes i serveis de tecnologies de la informació i de la comunicació, comerç electrònic, i una major demanda d'aquestes tecnologies;
 • el reforç de les aplicacions de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica.
 1. Millorar la competitivitat de les PIME mitjançant:
 • la promoció de l'esperit empresarial, en particular facilitant l'aprofitament econòmic de noves idees i impulsant la creació de noves empreses, també mitjançant vivers d'empreses;
 • el desenvolupament i l'aplicació de nous models empresarials per a les pimes, en particular per la seva internacionalització;
 • el suport a la creació i ampliació de capacitats avançades per al desenvolupament de productes i de serveis;
 • el suport a la capacitat de les PIME per créixer en els mercats regionals, nacionals i internacionals, i per implicar-se en processos d'innovació.
 1. Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors mitjançant:
 • el foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables;
 • el foment de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables per part de les empreses;
 • el suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges;
 • el desenvolupament i l'aplicació de sistemes de distribució intel·ligents en les xarxes que operen amb baixa i mitja tensió;
 • el foment d'estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d'adaptació amb efecte de mitigació;
 • el foment de la recerca i la innovació en tecnologies amb baixes emissions de carboni, i l'adopció de les mateixes;
 • el foment de la utilització de cogeneració de calor i energia d'alta eficiència, basada en la demanda de calor útil.
 1. Promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos, mitjançant:
 • el suport a la inversió destinada a l'adaptació al canvi climàtic, inclosos plantejaments basats en els ecosistemes;
 • el foment de la inversió per fer front a riscos específics, garantint una resiliència enfront de les catàstrofes i desenvolupant sistemes de gestió de catàstrofes.
 1. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos mitjançant:
 • la inversió en el sector dels residus per complir els requisits del patrimoni de la UE en matèria de medi ambient; 
 • la inversió en el sector de l'aigua per complir els requisits del patrimoni de la UE en matèria de medi ambient;
 • la conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural;
 • la protecció i el restabliment de la biodiversitat i del sòl i el foment dels serveis dels ecosistemes, inclusivament a través de Natura 2000 i d'infraestructures ecològiques;
 • accions per millorar l'entorn urbà, revitalitzar les ciutats, rehabilitar i descontaminar velles zones industrials (incloses zones de reconversió), reduir la contaminació atmosfèrica i promoure mesures de reducció del soroll;
 • el foment de tecnologies innovadores per a la millora de la protecció mediambiental i l'eficiència dels recursos en el sector dels residus i el sector de l'aigua, i pel que fa al sòl i la reducció de la contaminació atmosfèrica;
 • el suport a la transició industrial cap a una economia eficient en l'ús dels recursos, la promoció del creixement ecològic, la innovació ecològica i la gestió de l'impacte mediambiental en els sectors públic i privat.
 1. Promoure el transport sostenible i eliminar els obstacles en les infraestructures de xarxa fonamentals mitjançant:
 • el suport a un espai únic europeu de transport multimodal invertint en la XTE-T;
 • la millora de la mobilitat regional mitjançant la connexió de nodes secundaris i terciaris a les infraestructures XTE-T, inclosos els nodes multimodals;
 • el desenvolupament i la millora de sistemes de transport respectuosos amb el medi ambient (inclosa la reducció del soroll) i de baix nivell d'emissió de carboni, entre els quals s'inclouen les vies navegables interiors i el transport marítim, els ports, els enllaços multimodals i les infraestructures aeroportuàries, per tal de fomentar una mobilitat regional i local sostenible;
 • la concepció i la rehabilitació d'una xarxa ferroviària global, d'alta qualitat i interoperable i la promoció de mesures de reducció de soroll;
 • la millora de l'eficiència energètica i de la seguretat de l'abastament mitjançant la creació de sistemes intel·ligents de distribució, emmagatzematge i transmissió d'energia i mitjançant la integració de la generació distribuïda procedent de fonts renovables.
 1. Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral mitjançant:
 • la prestació de suport al desenvolupament de vivers d'empreses i d'ajuda a la inversió en favor del treball per compte propi, de les micro-empreses, i de la creació d'empreses;
 • la prestació de suport al creixement generador d'ocupació mitjançant el desenvolupament de les possibilitats endògenes com a part d'una estratègia territorial per zones específiques, inclosa la reconversió de les regions industrials en declivi i la millora de l'accessibilitat a recursos concrets naturals i culturals i el desenvolupament dels mateixos;
 • la prestació de suport a iniciatives de desenvolupament locals i d'ajuda a estructures que proporcionin serveis de proximitat per crear llocs de treball;
 • la inversió en infraestructures destinades a serveis d'ocupació.
 1. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol discriminació mitjançant:
 • la inversió en infraestructures socials i sanitàries que contribueixin al desenvolupament nacional, regional i local i redueixin les desigualtats sanitàries, i el foment de la inclusió social mitjançant una millora de l'accés als serveis socials, culturals i recreatius i la transició dels serveis institucionals a els serveis locals;
 • la prestació de suport a la regeneració física, econòmica i social de les comunitats de les zones urbanes i rurals desfavorides;
 • la prestació d'ajuda a les empreses socials;
 • la realització d'inversions en el context d'estratègies de desenvolupament local comunitari.
 1. Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i l'aprenentatge permanent, mitjançant el desenvolupament de les infraestructures d'educació i formació.
 2. Millorar la capacitat institucional de l'administració pública i les parts interessades i l'eficiència de l'administració públicamitjançant mesures de reforç de les capacitats institucionals i de l'eficiència de les administracions públiques i dels serveis públics relacionats amb l'aplicació del FEDER, i el suport a les mesures del FSE de reforç de la capacitat institucional i l'eficiència de l'administració pública.

 

 

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGIA (IDAE)

Subvencions per a Projectes Singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER - creixement sostenible 2014-2020

 ue.png fondo.png

 

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) en la seva resolució amb data 26 de juliol de 2019,  i amb expedient Núm. FEDER-EELL-2019-000897 ha concedit a l'Ajuntament de Guissona ajuda a l'empara i de conformitat amb el que estableix el Reial decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni al marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 (BOE núm. 144, de 17 de juny de 2017), per dur a terme el present projecte objecte del contracte.

 Mesura

 Inversió Elegible Admesa

Cost elegible màx. Admès (cost subvencionable)

Ajut Proposat (cofinançament FEDER)

 Mesura 06: Renovació de les instal·lacions de l’enllumenat i senyalització exterior

 740.861,20 €

740.861,20 €

370.430,60 €

 

L’Ajuntament de Guissona aposta per l’eficiència i la sostenibilitat de manera clara i contundent. El projecte de substitució de l’enllumenat públic exterior presentat per a optar a la subvenció dels fons  FEDER ha comptat amb el vistiplau de l’exigent organisme europeu i rebrà una subvenció de prop de 370.430,60 euros. 

Aquesta subvenció permetrà actuar en diferents punts d’enllumenat dels existents, en un programa d’eficiència energètica que possibilitarà completar la transició a tecnologia LED dels punts de llum de Guissona.

L’Obra realitzada dins el projecte de substitució de l’enllumenat públic exterior, s’ha executat de manera correcta, i els resultats són òptims.

 fondo.png  fondo 2.jpg

 

 

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Patronat de Promoció Econòmica

Subvencions per a Projectes Singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER - creixement sostenible 2014-2020

 

La Diputació de Lleida, mitjançant Decret núm. 6449 de 12 de desembre de 2019, va concedir a l’Ajuntament de Guissona, a través del Programa d’ajuts a projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleia per afavorir el pas a una economia baixa en carboni, una subvenció per un import de 185.215,30 €, per atendre les despeses derivades de l’actuació a “IDAE. Renovació enllumenat”.

Aquest import correspon al 25 % de la despesa elegible fixada en la Resolució aprovatòria del Director General de l’IDAE, de 23 de juliol de 2019.

 dipu.png    fondo.png

_________________________________________________________________

Nova línia d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges

Documentació

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA, 2020-2021

ACTUACIONS:

 • Equipament Municipal Av. de Cervera, núm. 6:

L’import subvencionat és de 88.579,80 euros (IVA 21% inclòs), el qual ha estat subvencionat per la Diputació de Lleida, en el marc del Pla de Cooperació municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida, anualitat 2020- 2021, núm. expedient 202101146.

 

 • Millora en la seguretat viària del municipi:

L’import subvencionat és de 33.696,84 euros (IVA 21% inclòs), el qual ha estat subvencionat per la Diputació de Lleida, en el marc del Pla de Cooperació municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida, anualitat 2020- 2021, núm. expedient 202301666.

Amb la col·laboració de:

logodiputació.png

Informació addicional:
https://www.diputaciolleida.cat/