Ajuts al lloguer

CONVOCATÒRIA AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2023

(JOVES FINS A 36 ANYS, DE 35 A 64 ANYS I MAJORS 65 ANYS)

S’ha publicat en el DOGC la Resolució TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2023.

Convocatòria:

S’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2023, en tres modalitats:

  1. Tinguin 35 anys o menys (LV)
  2. Tinguin de 36 anys a 64 anys (LM)
  3. Tinguin 65 anys o més (LG)

Terminis per presentar les sol.licituds:

  • Pel grup 1. LV (JOVES entre 35 anys o menys): Del 23/3/2023 fins el 5/4/2023, ambdós inclosos.
  • Pels grups 2 i 3 LM (entre 26 i 64 anys) i LG (a partir de 65 anys): De l’11/4/2023 al 12/5/2023 ambdós inclosos

REQUISITS:

Tenir l’empadronament a la vivenda i ser titular del contracte de lloguer del pis o habitació

El període impositiu, per comprovar el compliment del requisit d’ingressos màxims, és el de l’exercici 2021. I s’haurà de disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l’IRCS (23.725,79€)

Excepcionalment, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de la base reguladora 5, en el supòsit de persones incloses en l’apartat b) Tinguin 35 anys o menys LV, quan la persona acrediti disposar d’una vida laboral a partir de l’any 2022, s’admetran els ingressos de l’exercici 2022.

Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o preu de cessió en el moment de presentar la sol.licitud.

Imports màxims del lloguer (demarcació de Lleida):

  • Habitatge: 600 euros
  • Habitació 300 euros

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AJUT: preferiblement TELEMÀTICAMENT https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category= o a presencialment al Consell Comarcal (Oficina Habitatge).

ENLLAÇ WEB TRÀMITS I FORMULARIS (a partir de dia 23/03/2023):

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=

El suport a joves (convocatòria per al grup 1) es farà des de l’Oficina Jove del Consell Comarcal i la resta de grups des de l’Oficina d’Habitge.