Ordenances i reglaments

Pla normatiu anual 2022

Pla normatiu anual 2023

ORDENANCES FISCALS

 

NÚM. 1. Impost sobre béns immobles (darrera modificació 29/12/2023)

NÚM. 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (darrera modificació 23/03/2021)

NÚM. 3. Impost sobre construccions, instal•lacions i obres (Última modificació 15/05/2024)

NÚM. 4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (darrera modificació 02/10/2023)

NÚM. 5. Impost sobre activitats econòmiques (darrera modificació 24/02/2021)

NÚM. 6. Contribucions especials

NÚM. 7. Taxa per expedició de documents administratius

NÚM. 8. Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer

NÚM. 9. Taxa per llicència obertura establiments (derogada)

NÚM. 10. Ordenança que regula la taxa sobre cementiris municipals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal. (darrera modificació 24/02/2021)

NÚM. 11. Taxa de clavegueram

NÚM. 12. Ordenança reguladora de preus públics (darrera modificació 03/10/2023)

NÚM. 13. Taxa per la instal•lació de quioscos en la via pública

NÚM. 14. Ordenança que regula l’obertura de cales, rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.

NÚM. 15. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal•lacions anàlogues

NÚM. 16. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

NÚM. 17. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic (darrera modificació 06/12/2023)

NÚM. 18. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via publica

NÚM. 19. Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments

NÚM. 20.  Taxa per les entrades de vehicles a través de la via pública i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (darrera modificació 30/03/2023).

NÚM. 21. Ordenança que regula la taxa dels drets pels serveis de banys, dutxes, piscines municipals i instal•lacions esportives anàlogues (darrera modificació 03/10/2023)

NÚM. 22. Ordenança que regula la taxa pel subministrament municipal de l’aigua (darrera modificació 24/01/2020)

NÚM. 23. Taxa per la prestació de veu pública

NÚM. 24. Ordenança que regula els serveis d’escorxador i carreteig de carns

NÚM. 25. Ordenança reguladora de la taxa per als serveis especials de l’escola de música

NÚM. 26. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

NÚM. 27. Taxa per la utilitzacio de la sala del jovent, situada als baixos de la casa de la vila

NÚM. 28. Ordenança reguladora de la taxa per al servei de visites turístiques a la vila de Guissona, el museu municipal i la zona arqueològica (darrera modificació 19/09/2022)

NÚM. 29. Taxa sobre el pas de bestiar per vies municipals (derogada)

NÚM. 30. Taxa per la connexió al sistema d’internet des del servei  existent a la biblioteca municipal

NÚM. 31. Taxa per l’autorització de llicències urbanístiques (darrera modificació 15/05/2024)

NÚM. 32. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d’obertura d’establiments, llicència ambiental i comunicació prèvia i la prestació de serveis d’inspecció sanitària

NÚM. 33. Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a la vila de Guissona

NÚM. 34. Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics i/o híbrids de titularitat o gestió municipal

NÚM. 35. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics dels productes en venda al bar de les piscines municipals de Guissona (darrera modificació 03/10/2023)

NÚM. 36. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ús dels espais municipals de l'Ateneu de Guissona

NÚM. 37. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals.

 

 REGLAMENTS

NÚM 30. Intervenció administrativa prèvia en matèria urbanística (annex I / annex II)

 Accés a ordenances i reglaments no fiscals