Jutjat de Pau

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Al capdavant hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'Ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de 4 anys. 

COMPETÈNCIES

  • Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d´arrendament de finques rústiques o urbanes.

 

  • En l'àmbit penal, les competències, un cop es transformen els judicis de faltes en delictes lleus a partir de l'1 de juliol de 2015, de conformitat amb la Llei 1/2015, de 30 de març, de reforma del Codi Penal, se centren, com en la jurisdicció civil, a la pràctica de l'auxili jurisdiccional mitjançant la gestió dels exhorts, manaments que reben d'altres òrgans judicials. 

 

  • Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil com a delegats de l'Encarregat del cap del partit judicial.

JUTGE DE PAU: MIQUEL CASTELLÓ

Registre Civil:
Dilluns a divendres: 09:00-14:00

Jutjat de Pau:
Dilluns a divendres: 09:00-14:00